Thai Word: ขี่
Romanization: khìi
English Meaning: to ride
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

ผมชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้านเพื่อน
phǒm chôop khìi moo toe sai pai bâan phûean
I like riding a motorbike to a friend's house.
[Show Details]
ฉันไปขี่อูฐที่ตูนิเซียมา
chǎn pai khìi ùut thîi tuu ni sia maa
I rode a camel in Tunisia.
[Show Details]
คุณขี่ม้าเป็นไหม?
khun khìi máa pen mǎi?
Can you ride a horse?
[Show Details]
ฉันชอบไปขี่จักรยานในช่วงสุดสัปดาห์
chǎn chôop pai khìi jàk kra yaan nai chûang sùt sàp daa
I like to go bicycling on the weekend.
[Show Details]